Zamawiający EW KOŹMIN Sp. z o.o.
ul. Głogowska 31-33
60-702 Poznań
Numer przetargu 3/2013/EWK
Data publikacji 18.02.2014 r. – data przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/TED (Tender Electronic Daily)
18.02.2014 r. – data publikacji na stronie spółki
Nazwa Przedmiotu Zamówienia budowa linii kablowej średniego napięcia i linii światłowodowej ZEW KOŹMIN – GPZ Koźmin, w ramach zadania „Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną“, składającego się z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda oraz jednej turbiny o mocy 0,8 MW, zlokalizowanego na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie
Miejsce i termin składania ofert Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul.Odzieżowa 12c/1
71 – 502 Szczecin
do dnia 11.03.2014 do godziny 15:30
Tryb udzielenia zamówienia przetarg pisemny nieograniczony
Podstawa prawna art. 701 do 705Kodeksu cywilnego.Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 223, poz.1655 z późn. zmian.).
Kryteria oceny ofert wyłącznie kryterium ceny
Miejsce i termin otwarcia ofert Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. Odzieżowa 12c/1
71 – 502 Szczecin
w dniu 11.03.2014 o godzinie 16:00
Osoba do kontaktu z wykonawcami Adam Różański
Tel. +48 91 812 21 05 wewnętrzny13
Fax.: +48 91 812 21 05
Kom.: +48 665 088 570
Email: przetarg@ewkozmin.pl
Obowiązujący język język polski
Termin realizacji zamówienia 150 dni od daty podpisania umowy
Wadium wadium w wysokości 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) może być wniesione w następujących formach:
– pieniądzu
– gwarancjach bankowych
– gwarancjach ubezpieczeniowych
Dokumentacja przetargowa Warunki przetargu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Zawiadomienia Komunikat z dnia 26.02.2014
Odpowiedzi na pytania – 28.02.2014


Zmiana treści warunków przetargu – 04.03.2014

Zmiana treści warunków przetargu – 07.03.2014
Odpowiedzi na pytania – 07.03.2014

Zawiadomienie o rozstrzygnieciu przetargu – 28.04.2014
Image source: streichholz / photocase.com