Zamawiający EW KOŹMIN Sp. z o.o.
ul. Głogowska 31-33
60-702 Poznań
Numer przetargu 3/2012/EWK
Nazwa Przedmiotu Zamówienia Budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV i linii kablowej światłowodowej ZEW Koźmin – GPZ Koźmin, w ramach zadania „Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną składającego się z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2 MW oraz jednej turbiny o mocy 0.8 MW, zlokalizowanego na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.
Miejsce i termin składania ofert Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych sp. z o.o.
ul.Odzieżowa 12c/1
71 – 502 Szczecin
do dnia 05.11.2012 do godziny 11:30
Tryb udzielenia zamówienia przetarg pisemny nieograniczony
Podstawa prawna art. 701 do 705Kodeksu cywilnego.Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 223, poz.1655 z późn. zmian.).
Kryteriaoceny ofert wyłącznie kryterium ceny
Miejsce i termin otwarcia ofert Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. Odzieżowa 12c/1
71 – 502 Szczecin
w dniu 05.11.2012 o godzinie 12:00
Osoba do kontaktu z wykonawcami Adam Różański
Tel. +48 91 812 21 05 wewnętrzny13
Fax.: +48 91 812 21 05
Kom.: +48 665 088 570
Email: Przetarg@ewkozmin.pl
Obowiązujący język język polski
Termin realizacji zamówienia 180 dni od daty podpisania umowy
Wadium wadium w wysokości 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) może być wniesione w następujących formach:
– pieniądzu
– gwarancjach bankowych
– gwarancjach ubezpieczeniowych
Dokumentacja przetargowa Warunki przetargu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Pytania i odpowiedzi Odpowiedzi na pytania Oferentów 25.10.2012 r.
Odpowiedzi na pytania Oferentów – sprostowanie – 30.10.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów 31.10.2012 r.
Odpowiedzi na pytania Oferentów 06.11.2012 r.
Zawiadomienia Zawiadomienie nr 1 z dnia 18.10.2012 r
Zmiana treści warunków przetargu – 30.10.2012 r.

Zawiadomienie z dnia 06.02.2013 r. – zamkniecie przetargu
Image source: streichholz / photocase.com